Tüzük

AÇIK VERİ VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde1: Derneğin Adı: Açık Veri ve Teknoloji Derneği’dir. Kısa Adı: AVTED’dir. Derneğin Genel Kurulca kabul edilecek bir amblemi, logosu vardır.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde2: Derneğin Merkezi: İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI

Madde3: AVTED, gelişen teknolojik imkanların yardımıyla; farklı disiplinlerden uzmanların “açık veri” konusuna ilgi göstermesini sağlamayı, “açık veri kültürü ve farkındalığı” oluşturmayı, kitle kaynaklarını ve girişimcileri harekete geçirmeyi, her alanda hayatı kolaylaştıracak verileri açık hale getirebilmeyi ve uygulamalar yapmayı, açık veri önündeki engellerin kalkması için çalışmayı ve ülkemiz için bir “açık veri endeksi” kurulmasını hedefleyen, itibarı yüksek, güven duyulan, şeffaf, insanı ve yaşam kalitesini merkeze alarak ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmayı amaçlayan sivil ve bağımsız bir kuruluştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA VE FAALİYET ALANLARI

Madde4: Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üretmek, proje ve araştırmalar yapmak.
 2. Kurs, atölye, seminer, konferans, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayımları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartır, bunların basım ve dağıtımını yapmak.
 4. Dernek kuruluş amacına yönelik; ulusal ve uluslararası görsel, işitsel ve basılı yayınları takip etmek, gelişmeleri izlemek, araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.
 5. Dernek kuruluş amacıyla ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, organizasyonu ve tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
 6. Amaca uygun/benzer konularda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan gerekli izinler alınarak çevrimdışı/çevrimiçi içerikleri farklı dillerden Türkçe’ye çevirmek ve yeni eğitim materyalleri oluşturarak ve açık veri literatürüne katkı sağlamak.
 7. Bu alana ilgili olan kamu/özel kurumlar, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, girişimciler ve diğer sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek açık veri ağı oluşturmak,
 8. Türkiye’de kişisel verilerin korunması ve uygun veri güvenliği düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütmek.
 9. Dernek amaçları kapsamında üniversitelerin ilgili fakülteleri ile açık veri alanında çalışmalar yapmak.
 10. Dünyada aktif bir şekilde faaliyetler yürüten benzer kuruluşlarla iş birliği geliştirmek, açık veri ile ilgili çevrimiçi/çevrimdışı eğitim, atölye, konferans, seminer, kurslar, kongreler vb. etkinlikler düzenleyerek konuyla ilgili farkındalık yaratmak.
 11. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, amaç doğrultusunda her türlü teknik araç ve gereci, yazılım, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin
 12. Gerekli izinlerin alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 14. Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için grup buluşmaları kolaylaştıran sosyal ağ geliştirmek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 15. Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar ve etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 17. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 18. Dernek amaçları doğrultusunda açık veri ve veri okuryazarlığı, açık erişim, açık devlet, açık hükümet, açık veri savunuculuğu, açık kaynak kültürü, açık veri bilimi, açık veri madenciliği, açık veri yönetişimi, açık veri ahlakı, açık veri görselleştirmesi, açık veri doğrulama, özgür ve açık kaynak kod yazılımı, blok zinciri teknolojisi, kişisel veriler ve mahremiyet, algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı, yapay zeka, derin makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik teknolojileri uygulamaları için kamu ve özel kuruluşların şeffaf ve hesap verebilir olmasını teşvik etmek. Bunun yanı sıra açık veriden artı değer yaratılması için farkındalık oluşturmak.
 19. Açık veri kavramını tanıtmak, açık lisansların önemini güçlendirmek ve doğru anlatmak. Kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği içinde açık veri projeleri yürütmek. Kamu ve özel veri kaynaklarından izin alarak açık veri tabanları, açık veri ambarları kurmak ve işletmek.
 20. Uluslararası açık veri savunucuları ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, ortak projeler yürütmek. Türkiye’de kamu ve özel kuruluşlarının açık veri paylaşımlarını izlemek, gözlemlemek ve bu konu üzerine ölçümleyici araştırmalar, endeksler, raporlar hazırlamak.
 21. Ülkemizde açık veri önündeki engelleri (hukuki, teknik, idari engeller, farkındalık, insan kaynağı, finans, altyapı, veri eksikleri gibi) kaldırmak için çalışmak.
 22. Kamu ve özel her kurum için açık veri açma ve kullanma/kullandırma beceri ve yeterliliği, güvenli, doğrulanmış ve teyit edilmiş, uluslararası geçerliliğe sahip lisanslama, veri toplama ve yayınlama sürecinin KVKK uyumluluğu, açık veri yüzdesi, veri toplama sürecinin adilliği, toplanan verinin toplum yararına kullanma oranı gibi kriterlerin değerlendirileceği ülke içi açık veri endeksi oluşturulması için çalışmak.
 23. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 24. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında, çevrimiçi ve/veya çevrimdışı faaliyette

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ;

Madde5: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de oturma hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyenler dernek başkanlığına iki vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, biçimi yönetim kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak derneğin resmi adresine posta yoluyla göndererek yapılacaktır. En az iki üyenin referansıyla yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yeni üyenin hem giriş ödentisini hem de yıllık üyelik aidatını 30 gün içerisinde peşin olarak derneğin banka hesabına yatırması zorunludur.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde6: Derneğin asli üye ve onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

6.1 ASLİ ÜYE:

Dernek yönetim kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen gerçek ve tüzel kişi asli üye olarak adlandırılır. Asli üyeler genel kurul toplantılarına katılma, yönetim kurulunda yer alma hakkına sahip olacak ve üyelere verilen haklarda yararlanarak sorumluluklara sahip olacaklardır.

Tüzel kişiler, kendileri tarafından tespit edilen ve dernek yönetim kuruluna yazılı olarak sunularak onay alınan temsilcileri tarafından temsil olunurlar. Tüzel kişiler, dernek yönetim kurulunun onayı ile temsilcilerini değiştirebilirler.

6.2 ONURSAL ÜYE:

Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından, yönetim kurulunun en az 2/3 çoğunluğu ile onursal üyelik verebilir. Derneğe onursal üye olarak kabul edilenler, genel kurul toplantı ve müzakerelerine iştirak etmekle birlikte, onursal üyelerin dernek organlara seçilme, seçme ve oy hakkı yoktur. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir ya da derneğe bağış yapabilir.

Onursal üyelerin dernek amacına aykırı olmamak üzere, dernek bünyesinde yapacakları işler, çeşitli faaliyetler, eğitimler, organizasyonlar veya diğer sosyal etkinlikler, dernek yönetim kurulunun belirleyeceği şekilde yürütülür. Onursal üyelerin statüsü, fonksiyonu, komisyonları, çalışma sistemleri ve her türlü idaresi, dernek yönetim kurulunca belirlenir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde7:

Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini yazı ile yönetim kuruluna bildirirler.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde8: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır;

8.1. Dernek tüzüğüne veya amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

8.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

8.3. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

8.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

8.5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde dernek üyesi yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim kurulu bu kararı, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

GENEL KURUL

Madde10:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 3. Olağan genel kurul, üç yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde11:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde12:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum, bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.  Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde13:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde14:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin feshedilmesi,
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerinin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA İLKELERİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde16:

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir başkan, en fazla 4 başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ve üyeyi seçer.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri:

Yönetim kurulu seçimini izleyen yedi (7) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir dernek başkanı, gerektiği kadar başkan yardımcıları, muhasip üye ve diğer görevlileri seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim kurulu, en az üç ayda bir merkezde olağan olarak toplanır ve gereğinde her zaman olağanüstü toplantı yapabilir.

Yönetim kurulu, dernek başkanının çağrısı üzerine ve yine dernek başkanının diğer yönetim kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Derneğin bütçesine ve faaliyet giderlerine katılma paylarını belirlemek. Yıllık aidat miktarını, giriş aidatını, bunların toplanma şekli ve esaslarını belirlemek, genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak adına işlem yapmak hususunda yetkilendirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde17:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

GENEL SEKRETER

Madde18:

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir genel sekreter tayin eder. Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Dernek üyeleri arasından seçilmişse oy kullanır, dışardan atanmışsa oy kullanamaz.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

 1. Yönetim kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek,
 2. Dernek idari teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak personelleri idare etmek, denetlemek,
 3. Yönetim kurulu kararları çerçevesinde derneğin üyelere yönelik idari hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
 4. Yönetim kurulu tarafından verilen her türlü iş ve işlemi yürütmek,
 5. Yönetim kurulu tarafından belirlenen faaliyet planının uygulanmasını takip ve koordine etmek.

UZMAN DANIŞMANLAR

Madde19:

Yönetim kurulu kararı ile dernek amaç ve hizmet konularına yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuki, mali, teknik ve benzer alanlarda görev yapmak üzere uzman danışmanlar atanabilir.

Uzman Danışmanlar, yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetim ve danışma kurullarına danışmanlık yaparlar

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde20: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

20.1 Üye Aidatları:

Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu her yıl Ocak ayında aidatı belirler. Bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur.

20.2. Diğer Gelir Kaynakları:

20.2.1. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar

20.2.2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

20.2.3. Dernekçe yapılan projeler, yazılı basılı ve çevrimiçi yayınlar, tertiplenen organizasyon, etkinlik, toplantı, yarışma, kermes ve konferans vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler,

20.2.4. Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler ve ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,

20.2.5. Basılı ve dijital yayın, CD, radyo ve TV programları ile internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,

20.2.6. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

20.2.7. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,

20.2.8. Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler,

20.2.9. Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler,

20.2.10. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

20.2.11. Bankalarla yapılacak anlaşmalardan gelebilecek diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER :

Madde21:

Defter Tutma Esasları

Derneğin defter ve kayıtları derneklerle ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca tutulacaktır. Defterler Türkçe olarak tutulacak ve İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili noter tarafından onaylanacaktır. Dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her takvim yılının ilk dört ayı içinde Valiliğe iletecektir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

Madde22:

Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

Madde23:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK

Madde24:

Faaliyetlerini seçilen diğer mahallerde gerçekleştirmek için dernek, yönetim kurulunun çoğunluğunun katıldığı ve toplantı nisabı sağlanan bir toplantıda, yönetim kurulu oy çoğunluğu ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresleri yönetim kurulu tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce ilgili mahallerde mülki amirliğe sunulacaktır. Temsilcilikler genel kurula katılamaz.

YETKİ BELGESİ

Madde25:

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olandan tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde26:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Madde27:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde28:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde29:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Açık Veri ve Teknoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 30:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 30 (otuz) maddeden ibarettir.